My Mother and Me

My Mother and Me
"My Mother" - Mrs.Vedambal 96 years young

Friday, April 22, 2011

GURU (ACHARYA) WORSHIP

Gururbrahma GururVishnu : Gurur Devo Maheswara:,
Gurursakshat Parambrahma Tasmai Sree Gurave Nama: !


Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginaam,
Nidhaye Sarva Vidhyanaam Sree Dakshinaa Murthaye Nama: !

No comments:

Post a Comment